fbpx

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä: 22.8.2018

1. Rekisterinpitäjä

Hyvätila Oy (0866850-7)
Loukkukatu 2
94700 KEMI

2. Rekisteriasioista vastaava

Hyvätila Oy
Tarja-Helena Laitila
Nahkurinkatu 5
94100 Kemi
Puh. +358 400 893 651

3. Rekisterin nimi

Hyvätila Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti
Hyvätila Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen. Hyvätila on hyvinvointialan yritys, joka tuottaa ja
markkinoi hieronta- ja hoitopalveluja. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä
asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys,
johon asiakas on antanut luvan.
Hyvätila Oy käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen,
asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksujen
valvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.
Henkilöön, asiakassuhteen hoitamiseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, muun muassa:
Nimi
Osoitetiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka)
Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot), reklamaatiot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa
asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa
sekä asiakastapaamisissa. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös
päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta henkilötietolain ja asiallisen yhteyden näin
salliessa. Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa käyttöön Hyvätila Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille
voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa ja asiakkaan antamalla suostumuksella.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi
väärinkäytösten selvittämiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien
käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai Henkilötietolain 22 §:n
tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason
riittävyyden.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on
rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että
järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja
käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat
tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen
hävitys tehdään tietoturvallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot
rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti
luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti.
Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti
allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Hyvätila Oy, Rekisteriasiat, Loukkukatu 2, 94700 KEMI.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää
palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee
ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti
allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Hyvätila Oy, Rekisteriasiat, Loukkukatu 2, 94700 KEMI.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja
rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja
sähköposti, kohdennettu digitaalinen mainonta) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan
henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Hyvätila Oy, Rekisteriasiat, Loukkukatu 2,
94700 KEMI.

Tarja-Helena Laitila

puh. 0400 893 651

Loukkukatu 2, 94700 Kemi

Tornio

hyvatila@hyvatila.fi